Prilagodi stran slabovidnim uporabnikom Prilagodi stran dislektikom Ravnilo

Navigacija

1. Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
2.4 Seznam predlogov predpisov
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

1.1 Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Knjižnica Domžale
Cesta talcev 4
1230 Domžale
Tel: 01 724 12 04

Davčna številka: 79466591
zavezanci za DDV: Ne
Matična številka: 5269849000

Datum prve objave kataloga: 04.08.2006
Datum zadnje spremembe: 04.08.2006

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.knjiznica-domzale.si

Druge oblike kataloga:
tiskana oblika je dostopna na sedežu organa

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa

Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu kot javno službo, je: 91.011 Dejavnost knjižnic.

V okviru te dejavnost zlasti ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo, skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi, opravlja domoznansko dejavnost, utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke, se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem, sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva, vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti, izvaja biliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost, se vključuje v vseživljenjsko učenje, izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu, zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

UPRAVA

Cesta talcev 41230 DomžaleTel: 01 722 50 80Direktorica: mag. Barbara Zupanc OberwalderE-pošta: barbara.zupanc@dom.sik.si

ENOTA MENGEŠ

Krajevna knjižnica Janeza TrdineSlovenska cesta 301234 MengešTel: 01 723 73 74Vodja enote: Barbara Ahačič OstermanE-pošta: barbara.osterman@dom.sik.si

ENOTA MORAVČE

Krajevna knjižnica Daneta ZajcaVegova cesta 71251 MoravčeTel: 01 723 13 59Vodja enote: Katarina PetercE-pošta: katarina.peterc@dom.sik.si

ENOTA ŠENTVID

Krajevna knjižnica dr. Jakoba ZupanaVeidrov trg 71225 LukovicaTel: 01 729 63 20Vodja enote: Kristina GalunE-pošta: kristina.galun@dom.sik.si

ENOTA TRZIN

Krajevna knjižnica Tineta OrlaLjubljanska cesta 12f1236 TrzinTel: 01 564 42 90Vodja enote: Zdenka KopačE-pošta: zdenka.kopac@dom.sik.si

BIBLIOBUS

Sedež: Krajevna knjižnica dr. Jakoba Zupana v Šentvidu pri LukoviciPostajališča: Potujoča knjižnica obišče vaš kraj vsak drugi teden v popoldanskih urahTel: 01 729 63 20Gsm: 051 617 058

Organigram organa

Svet zavoda Knjižnice Domžale

Predstavniki Občine Domžale:

 • Gašper Kopitar
 • Nina Skube
 • Marija Radkovič
 • Andreja Pogačnik Jarc
 • Stanka Zanoškar

Predstavnik Občine Lukovica:

 • Viktor Jemec

Predstavnica Občine Mengeš:

 • Maja Jerič

Predstavnik Občine Moravče:

 • Edo Veselko

Predstavnica Občine Trzin:

 • Tatjana Koprol

Predstavnica zaposlenih:

 • Kristina Galun

Strokovni svet

Predsednica strokovnega sveta:

 • Apolonija Pavšek

Predstavnika društev:

 • Pavel Pevec
 • Janez Hafner

Predstavnika Kulturniške zbornice Slovenije:

 • Helena Dakič Prelc
 • Kristina Galun

Predstavnika zaposlenih:

 • Marta Starbek Potočan
 • Apolonija Pavšek

2.2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

mag. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica

Cesta talcev 4
1230 Domžale
Tel: 01 722 50 80
E-pošta: barbara.zupanc@dom.sik.si

2.2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Predpisi EU

Evropski register predpisov

Državni predpisi

Zakon o knjižničarstvu. UL RS 87/2001, 96/2002

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture. UL RS 96/2002

Zakon o zavodih. UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. UL RS 73/03

Pravilnik o razvidu knjižnic. UL RS 105/03

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. UL RS 42/2004

Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva. NUK/13.6.2003

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. UL 19/03

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. UL RS 29/03

Zakon o varnosti in zdravju pri delu. UL RS 59/99

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. UL RS 94/2004

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in spremembe. UL RS 20/04 in 70/04, 70/05

Zakon o javnih uslužbencih. UL RS 56/2002

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995

Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju. UL RS 23/04, 71/04

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju. UL RS št. 73/05 in spremembe

Predpisi lokalnih skupnosti

Program kulture Občine Domžale za obdobje 2008 - 2011 (17.12.2008)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Domžale št. 5, 1999.

Odlok o Knjižnici Domžale, Uradni vestnik Občine Domžale št. 03/05

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka v Knjižnici Domžale št. 06/09

2.2.5 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Knjižnice Domžale. Za dostop je potreben internetni brskalnik. Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Knjižnice Domžale v času uradnih ur. Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. UL RS 76/05

RAZPISI

Razpisna dokumentacija - čiščenje (pdf) 

Razpisna dokumentacija - čiščenje (word)4. Nabava gradiva

 

4.1 Dokument nabavne politike knjižnice

4.2 Letni načrt nakupa