1. Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
2.4 Seznam predlogov predpisov
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
3. Razpisi

1.1 Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Knjižnica Domžale
Cesta talcev 4
1230 Domžale
Tel: 01 724 12 04

Davčna številka: 79466591
zavezanci za DDV: Ne
Matična številka: 5269849000

Datum prve objave kataloga: 04.08.2006
Datum zadnje spremembe: 04.08.2006

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.knjiznica-domzale.si

Druge oblike kataloga:
tiskana oblika je dostopna na sedežu organa

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa

Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu kot javno službo, je: 91.011 Dejavnost knjižnic.

V okviru te dejavnost zlasti ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo, skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi, opravlja domoznansko dejavnost, utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke, se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem, sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva, vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti, izvaja biliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost, se vključuje v vseživljenjsko učenje, izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu, zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

ENOTA MENGEŠ
Krajevna knjižnica Janeza Trdine
Slovenska cesta 30

1234 Mengeš
T
01 723 72 73
E barbara.osterman@dom.sik.si
kontaktna oseba: Barbara A. Osterman
      ENOTA MORAVČE
Krajevna knjižnica Daneta Zajca
Vegova cesta 7

1251 Moravče
T
 01 723 13 59
katarina.peterc@dom.sik.si
kontaktna oseba: Katarina Peterc
         
ENOTA ŠENTVID
Krajevna knjižnica dr. Jakoba Zupana
Veidrov trg 7

1225 Lukovica
T
 01 729 63 20
kristina.galun@dom.sik.si
kontaktna oseba: Kristina Galun 
      ENOTA TRZIN
Krajevna knjižnicaTineta Orla
Ljubljanska cesta 12 f

1236 Trzin
T
 01564 42 90
zdenka.kopac@dom.sik.si
kontaktna oseba: Zdenka Kopač
         
ENOTA IHAN
Krajevna knjižnica Ihan
Šolska ulica 5
1230 Domžale
T
 031 712 491
info@dom.sik.si
kontaktna oseba: Urška Justin

      BIBLIOBUS
Potujoča knjižnica
sedež: Karjevna knjižnica dr. Jakoba Zupana Šentvid pri Lukovici

postajališča: Bibliobus obišče vsak kraj vsak drugi teden
v popoldanskih urah

T
 01 729 63 20
031 617 058


Svet zavoda Knjižnice Domžale

Predstavniki Občine Domžale:

Janez Avsec
Jožef Vunšek
Angel Čibej
Lidija Smerkolj Turšič
Ajda Vodlan

Predstavnik Občine Lukovica:

Viktor Jemec

Predstavnica Občine Mengeš:

Maja Jerič

Predstavnik Občine Moravče:

Irena Malovrh

Predstavnica Občine Trzin:

Nataša Pavšek

Predstavnica zaposlenih:

Kristina Galun

Strokovni svet:

Apolonija Pavšek, predstavnica zaposlenih in predsednica strokovnega sveta

Pavel Pevec, predstavnik društev

Janez Hafner, predstavnik društev

Helena Dakič Prelc, predstavnica Kulturniške zbornice Slovenije

Kristina Galun, predstavnica Kulturniške zbornice Slovenije

Marta Starbek Potočan, predstavnica zaposlenih


Varstvo in obdelava osebnih podatkov v skladu z GDPR:

kontakt: pooblascenec@dom.sik.si

 

2.2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

mag. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica

Cesta talcev 4
1230 Domžale
Tel: 01 722 50 80
E-pošta: barbara.zupanc@dom.sik.si

2.2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Predpisi EU

Evropski register predpisov

Državni predpisi

Zakon o knjižničarstvu. UL RS 87/2001, 96/2002

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture. UL RS 96/2002

Zakon o zavodih. UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. UL RS 73/03

Pravilnik o razvidu knjižnic. UL RS 105/03

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. UL RS 42/2004

Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva. NUK/13.6.2003

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. UL 19/03

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. UL RS 29/03

Zakon o varnosti in zdravju pri delu. UL RS 59/99

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. UL RS 94/2004

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in spremembe. UL RS 20/04 in 70/04, 70/05

Zakon o javnih uslužbencih. UL RS 56/2002

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995

Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju. UL RS 23/04, 71/04

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju. UL RS št. 73/05 in spremembe

Predpisi lokalnih skupnosti

Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2018 (18.12.2017)

Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2017 (20.2.2017)

Program kulture Občine Domžale za obdobje 2008 - 2011 (17.12.2008)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Domžale št. 5, 1999.

Odlok o Knjižnici Domžale, Uradni vestnik Občine Domžale št. 03/05

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka v Knjižnici Domžale št. 06/09

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka v Knjižnici Domžale št. 08/17

3. RAZPISI

2. NABAVA GRADIVA

2.1 Dokument nabavne politike knjižnice

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Velika črna kazalka
Velika bela kazalka
Razmik med črkami
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
Ponastavi